Jeroen Kessels en Max Nijs

1. Het inschrijvingsgeld voor kansarme jongeren moet aan de VUB nul euro bedragen.
Onbeslist. Hoewel we van mening zijn dat iedereen zou moeten kunnen studeren is dit moeilijk in realiteit verwezenlijkbaar. De universiteit heeft ook voldoende middelen nodig om haar werking te garanderen en onderwijs voor bepaalde groepen mensen gratis maken zou die werking in het gedrang kunnen brengen. Je creëert hier ook een situatie van ongelijkheid mee waar er een bepaalde grens moet worden getrokken wat ‘kansarm’ is en wat niet. Ik denk niet dat inschrijvingsgeld voor kansarmen alleen gratis maken in de geest van gelijke kansen in het onderwijs zou passen. We zijn wel erg pro dat men actiever inzet op de creatie van studiebeurzen voor kansarme jongeren.

2. Om examens meer te spreiden mag de blok ingekort worden en de examenperiode verlengd.
Niet akkoord. De opeenpakking van examens is net iets typisch aan studeren aan een universiteit. Men verwacht een zeker niveau van volwassenheid van de studenten en een grote hoeveelheid leerstof kunnen verwerken op een korte tijd maakt daar deel van uit. Je krijgt de vrijheid om na je lessen met je studie bezig te zijn of dat niet te doen, (veelal) de vrijheid om naar je hoorcollege te gaan of dat niet te doen enzovoort. Het concentreren van die examenperiode geeft je vrijheid gedurende het academiejaar om je extracurriculaire tijd in te vullen zoals jij dat wenst, en we hopen dat dat vertrouwen in de student om de juiste beslissingen te maken gewaarborgd blijft.

3. Een algemene bachelor voor faculteit letteren en wijsbegeerte is een goede oplossing voor de financiële problemen aan de faculteit LW
Onbeslist, ‘Ja’, omdat het geldbesparend zou zijn, maar ‘neen’ omdat de faculteit LW toch een vrij breed scala aan programma’s bevat die toch wel zéér verschillende doelstellingen hebben. We kunnen ons niet voorstellen dat het nuttig is om de programma’s geschiedenis, kunstgeschiedenis en filosofie samen te steken met de taal –en letterkunde.

4. De VUB mag middelen ophalen via private financiering
Akkoord. Dat is zo een statement waarvan je weet dat je uit de pure geest van het Vrij Onderzoek ‘neen’ op zou moeten antwoorden. Men kan ook de onafhankelijkheid van het onderzoek dat men voert als zijnde de vrijheid van het onderzoek beschouwen; en zijn subsidiëring, sponsoring of het vergaren van geldelijke middelen of middelen in natura die vereist zijn voor het voeren van een onderzoek dan ook geen inperkingen op het principe van het vrij onderzoek? Vrijheid impliceert immers onafhankelijkheid in zekere mate. Maar hoedanook moeten we realistisch zijn. Als men ambitieus wil zijn in het voeren van onderzoek moeten we soms meer middelen hebben dan datgene dat via de overheid verkregen kan worden. Om vrijheid van onderzoek te garanderen zou hier wel een soort van check-up op moet worden uitgevoerd. Men moet transparant zijn in wat de motivatie is voor het toekennen van middelen aan onderzoek en wat de verwachtingen zijn betreffende de besteding van de middelen.

5. De VUB is voldoende vrijzinnig
Akkoord. De VUB heeft een tolerante houding, hecht waarde aan de vrijheid van mening en waar deze voor staat. Dit is vrijzinnigheid voor ons. Het maakt ons des te trotser als VUB student.

6. De VUB moet zich aanpassen aan de multireligieuze studentenpopulatie
Onbeslist.
Wanneer verschillende populaties met elkaar in contact komen is het nooit een kwestie van: of partij A past zich aan, of partij B past zich aan. Het proces van integratie en aanpassen is één waar beide partijen zich voor moeten engageren en actief aan moet meewerken. Het is nooit een “of…of…”-scenario, maar altijd een “en…en…”-scenario.

7. Externe bestuurders in de Raad van Bestuur laten meepraten over de universiteit is een goede zaak.
Akkoord. Externe personen die niet al te invested zijn binnen een zeker bestuursorgaan kunnen altijd frisse, nieuwe en constructieve bijdrage leveren. Cruciaal is wel de nuance dat deze inmenging niet al te dominant is, daar een externe in vele situaties niet volledig op de hoogte is omtrent de context en de historiek van bepaalde zaken binnen de Raad van Bestuur.

8. Het Nederlands als academische taal is bedreigd.
Onbeslist. Taal is niet meer dan een communicatiemiddel waar men tegenwoordig een zekere emotionele connotatie aan heeft gehangen. In de dynamische geglobaliseerde wereld, waar we de dag van vandaag in leven, komt men vaak niet rond met het Nederlands, zeker binnen de academische wereld. Daar we zeker onze roots niet mogen vergeten, moet men er niet al te melancholisch over doen. Nederlands is belangrijk, maar niet essentieel.

9. De nieuwe XY-koten mogen duurder zijn dan de al bestaande koten.
Niet akkoord. Tenzij ze substantieel kwalitatiever, groter of beter zijn dan de reeds bestaande koten, is er geen enkele reden om een hogere prijs aan te rekenen. De kotenhuur in Brussel is al torenhoog. Het zou ook aangenaam zijn dat de universiteit een inspanning doet door bij te dragen aan betaalbare huisvesting voor haar studenten.

10. Het is belangrijker te investeren in studiebegeleiding en psychologische bijstand dan in bijvoorbeeld een Learning and Innovation center.
Onbeslist. Dit is een moeilijke oefening. Wat is de hoofdtaak van een universiteit; kennis produceren of hem reproduceren?

11. De Studentenraad moet vaker terugkoppelen naar de studenten.
Akkoord. Op dit moment is de Studentenraad een beetje een eiland apart. Wat er exact allemaal beslist wordt, het verloop van bepaalde dossiers en de algemene interne werking zouden duidelijker mogen gecommuniceerd worden naar de studenten.

12. Extreme (links/rechts) studentenverenigingen moeten geweerd worden van de campus.
Niet akkoord. Geen enkele stem mag genegeerd worden, hoe extreem of radicaal deze ook mogen zijn. Iedereen heeft het recht om hun mening te geven, ongeacht hoe marginaliserend, ondoordacht of kortzichtig deze meningen ook zouden mogen zijn.

13. De VUB moet meer verantwoordelijkheid opnemen rond St-Vé.
Akkoord. Het is een jammerlijke zaak dat de herdenking van de stichting van onze universiteiten amper wordt ondersteund vanuit de universiteiten zelf. Jaar na jaar proberen BSG en ACE een Saint-Vé te organiseren die zowel voor stad Brussel als voor de studentenpopulatie acceptabel is, maar de stad stelt steeds meer eisen en het is aartsmoeilijk voor de overkoepelende studentenverenigingen van de ULB en de VUB om nog genoeg gewicht in de schaal te leggen om dit tegen te spreken…

14. De maatschappelijke rol van de VUB in de vluchtelingenproblematiek moet verder gaan dan het welcome Student-Refugee Programme.
Niet akkoord. De VUB blijft bovenal een onderwijsinstelling. Door onderzoek te voeren, vervullen zij binnen deze kwestie al een zeer belangrijke maatschappelijke rol. Elk engagement daarnaast is extra.

15. De Studentenraad moet meer druk uitoefenen op de kringen om seksisme te voorkomen.
Niet akkoord. Of het gegeven “seksisme” al dan niet aanwezig is binnen het studentenleven, moet binnen elke vereniging apart geëvalueerd worden en er moet vanuit het kernbestuur al dan niet actie ondernomen worden om het optreden van dit fenomeen tegen te gaan. Studentenraad kan hier eventueel een ondersteunende positie bij innemen, maar mag hier zeker geen verplichtende leidende rol in nemen.

16. Het voorstel van minister Pascal Smet omtrent nachtvervoer volstaat
Onbeslist

17. Aparte koten voor internationale studenten in de kazernes vergroot de kloof met de reguliere studenten.
Akkoord. Samenleven zorgt ervoor dat je elkaar leert kennen. Een deel van in het buitenland studeren is ook een andere cultuur leren kennen; het zou jammer zijn als we dit ontmoedigen als universiteit.

18. De VUB moet meer inspanningen doen rond duurzaamheid
Akkoord.

19. Caroline Pauwels’ plan om studenten naar Brussel te krijgen is effectief Onbeslist. We zijn nog te vroeg in het mandaat van de rector om te evalueren of haar plan effectief heeft gewerkt.

20. De kloof tussen campus Jette en campus Etterbeek is te groot
Akkoord. De studentenkringen doen hier een redelijke (minimum)inspanning maar hier stopt het dan ook. Dit is natuurlijk ook te wijten aan de vreselijk slechte verbinding tussen de campussen. Zolang hier geen verbetering in komt gaat dit een beetje een pijnpunt blijven vrezen wij.

Advertenties